รายชื่อผู้ประสานงาน ผู้จัดการแข่งขัน

ที่ ประเภทกีฬา สนามแข่งขัน ผู้ประสาน ตำแหน่ง สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์
1 กรีฑา สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไชยยา ขุนวิเศษ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 086-3875-843
2 เปตอง สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัยณรงค์ มีมาก ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
064-2598-722
นายธนิต แท่นป่าน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
081-9661-982
นายอุเทน มะธุระ ครู วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
086-2907-860
3 เซปักตะกร้อ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู
085-8917-305
นายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
088-5788-490
4 มวยไทยสมัครเล่น สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
094-5914-448
นายพิน นิลบวร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
081-5386-166
5 มวยสากลสมัครเล่น สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบำรุง ทองรอด ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
084-0521-196
นายไพศาล เกษแก้ว ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
085-8843-737
นายวิชาญ แก้วคงที่ พนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
089-9094-510
6 วอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล 5 นายวรยุทธ์ ชีวรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพรามัน
081-7987-425
นายสิวะ กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
081-4790-171
นางสาวสโลชา กันตังกุล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
084-9310-516
7 ฟุตบอล สนามกีฬาค่ายวิภาวดี นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
081-7663-205
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
081-8922-458
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ ที่ 25 นายพงศักดิ์ อำนวยผล หน.สนง.อศจ.ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
098-0176-965
8 ฟุตซอล โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางฯ นางวราพร เอี่ยมสำอางค์ ครู วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
081-5423-984
นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์ ครู วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
088-0949-419
นางสาวนิสา แก้วงาม ครู วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
089-4630-248
9 บาสเกตบอล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
081-5697-466
นายสัมฤทธิ์ อนุศิลป์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
089-4693-468
นายอภินันท์ พรหมปลัด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
088-7540-830
10 หมากล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายสกุลศักดิ์ มิตรวงศ์ ผู้อำนวยการ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
081-9582-331
นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
089-5893-184
นายพยนต์ น้อยนาดี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
089-6459-155
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-284-499 ต่อ 3 หมายเลขโทรสาร 077-272-631

รายชื่อผู้ประสานงาน อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ ประเภทกีฬา สนามแข่งขัน ผู้ประสาน ตำแหน่ง สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์
1 กรีฑา สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประวัติ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 081-2710-185
นายเอกอรุณ จันทน์ดี ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 091-0340-532
2 เปตอง สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมเจตน์ พรหมบุญตา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
081-5333-888
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
089-7337-724
นายอรรถชัย เนตรบุตร พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
089-7312-054
3 เซปักตะกร้อ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 นายเอกชัย แสงมณี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
081-9561-846
นายพงศ์พิพัฒน์ เพชรเจริญ ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
093-6951-131
4 มวยไทยสมัครเล่น สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
086-4781-010
5 มวยสากลสมัครเล่น สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ช่วยพิทักษ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
098-0753-426
6 วอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล 5 นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
087-9163-631
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา
-
7 ฟุตบอล สนามกีฬาค่ายวิภาวดี
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4
กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบ ที่ 25
นายวินัย เทนสิทธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
081-7973-690
8 ฟุตซอล โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางฯ นายวรกิจ พัฒน์สีทอง ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
081-2869-466
9 บาสเกตบอล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
061-3584-956
นายนรินทร ทันตะยะกิจ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
089-7282-535
10 หมากล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางวาสนา วิเชียร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
089-7336-058
นางสาวสุภาณี หมื่นใจ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
095-1746-829
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-284-499 ต่อ 3 หมายเลขโทรสาร 077-272-631