เกี่ยวกับร้อยเกาะเกมส์

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 “ร้อยเกาะเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หอยนางรม
ตราสัญลักษณ์เน้นใช้แนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจจากชื่อการแข่งขัน โดยการนำา เกาะมาเป็นสัญลักษณ์ ดังชื่อ ร้อยเกาะเกมส์ผสมผสานกับความพริ้วไหวของสายน้ำา และสีที่แสดงถึงความน่าตื่นตาตื่นใจและความสนุกสนาน ของการแข่งขัน

เลข 15 แสดงถึงครั้งที่จัดการแข่งขัน เลขจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดจะแสดง ถึงความน่าตื่นตาตื่นใจและความยิ่งใหญ่

เกาะแก่งต่าง ๆ ดังคำาขวัญเมืองร้อยเกาะ

สื่อถึงผู้คนที่กำาลังสนุกสนาน ส่วนสีแดง +น้ำาเงิน ถ้าจัดวางในพื้นที่สีขาว จะกลาย เป็นสีธงชาติไทย จะแสดงถึงความเป็น น้ำาหนึ่งใจเดียวกัน

เส้นโค้งพริ้วไหว สื่อถึงความเป็น คลื่นแห่งท้องทะเล ที่ควบคู่กับเกา
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
“หอยนางรม” สัตว์นำาโชค (Mascot) กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 “ร้อยเกาะเกมส์”

     “สุราษฎร์ธานี รุ่งเรืองสมเมืองคนดี อีกธารตาปี นามพระธีรราชประทาน เป็นแดนอุดม ไม้ปลา มะพร้าว มาเนินนาน เหล่าราษฎร์สุขศานต์ มุ่งมั่นขยันทำากิน มิ่งขวัญ ชาวเมือง มีองค์พระธาตุพุทธศาสน์ประเทือง ถิ่นชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ ร่วมรักแผ่นดิน คนดี นี้ไชโย”
     บทเพลงที่ชาวสุราษฎร์ธานีรู้จัก และได้ยินจนคุ้นหูมาช้านาน กอ่นทจ่ีะมาขบัขานบทเพลงมนตส์รุาษฎรธ์านใีนปจัจบุนั เมอ่ืเดอืน มถินุายน ๒๔๙๕ นายเลอ่ืน ไขแสง ขา้หลวงประจำาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประพันธ์เนื้อร้องเพลง ประจำาจังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชา การพิศิษฐ์ เป็น ประธาน นายกฤษณ์ บุญรัตน์ เป็น รองประธานกรรมการ นายแผ้ว พรหมสวัสดิ์ เป็น กรรมการ นายสุวดิษฐ์ เนตรพุกกณะ เป็น กรรมการและ เลขานุการ
     หอยนางรม หรือ หอยอีรม มีชื่อสามัญ คือ Oyster หอยนางรม (วงศ์ Ostreidae) นั้นมีหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมเลี้ยงกันอยู่โดยทั่วไปนั้น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ด้วยกันคือ หอยนางรมพันธุ์เล็กหรือหอยนางรมปากจีบ มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Saccostrea commercialis หอยนางรมพันธุ์นี้มีเลี้ยงมากทางภาคตะวันออก ส่วนหอยรมอีกสองพันธุ์ ที่เหลือเป็นหอยนางรมที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่เรียกว่า หอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) และหอยตะโกรมกรามดำา (C.lugubris) แม้ว่าจะมีการเลี้ยงกันบ้างในภาคตะวันออก แต่การเลี้ยงส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัดในภาคใต้
     หอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เป็นอาหารที่จัดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ สูง อนึ่งคำาว่า “หอยอีรม” มิใช่คำาหยาบคายแต่อย่างใด ซึ่งคำาว่า “อี” ที่อยู่หน้าคำา มีเพื่อประโยชน์ทางการออกเสียง
     หอยนางรม เป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งหอยนางรมมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ รสชาติหวาน โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนมีนาคมของทุกปีในตัวอำาเภอกาญจนดิษฐ์
ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 15 “ร้อยเกาะเกมส์”

เซปักตะกร้อ

ฟุตซอล

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

บาสเกตบอล

กรีฑา

มวยสากลสมัครเล่น

มวยไทยสมัครเล่น

เปตอง

หมากล้อม

สรุปเหรียญการแข่งขัน

คลิก
ทีม ดูผล/เกียรติบัตร
ทอง เงิน ทองแดง รวม
18 11 23 52
17 20 16 53
13 10 10 33
10 5 6 21
9 11 8 28
9 6 7 22
5 5 11 21
4 5 14 23
4 5 5 14
2 8 5 15
2 6 4 12
0 0 5 5
0 0 2 2
0 0 1 1
รวม 93 92 117 302
เพิ่มเติม
14 รายการ